လေကြောင်းလိုင်း အချက်အလက်များ

0 Comments | 0 Likes & Shares | 0 Viewed
Name Flight Number Route Departure Arrival Day Inquiry
AIR ASIA AK – 505 RGN – KUL 8:30:00 AM 12:45:00 PM Daily Inquiry Now
AIR ASIA AK – 503 RGN - KUL 7:05:00 PM 11:30:00 PM Daily Inquiry Now
AIR ASIA AK – 504 KUL – RGN 6:55:00 AM 8:00:00 AM Daily Inquiry Now
AIR ASIA AK – 502 KUL – RGN 5:20:00 PM 6:25:00 PM Daily Inquiry Now
AIR BAGAN W9 – 607 RGN – CNX 2:20:00 PM 4:10:00 PM Thu, Sun Inquiry Now
AIR BAGAN W9 – 608 CNX – RGN 5:20:00 PM 6:10:00 PM Thu, Sun Inquiry Now
AIR CHINA CA – 416 RGN – KMG 12:15:00 PM 3:55:00 PM Daily Inquiry Now
AIR CHINA CA – 415 KMG – RGN 10:45:00 AM 11:15:00 AM Daily Inquiry Now
AIR CHINA CA – 906 RGN – PEK 11:50:00 PM 05 : 50+1 Wed, Fri Inquiry Now
AIR CHINA CA – 905 PEK – RGN 7:30:00 PM 10:50:00 PM Wed, Fri Inquiry Now
AIR INDIA AI – 228 RGN – CCU 6:45:00 PM 7:45:00 PM Fri Inquiry Now
AIR INDIA AI – 233 CCU – RGN 1:30:00 PM 6:00:00 PM Fri Inquiry Now
AIR INDIA AI – 233 GAY – RGN 3:00:00 PM 6:00:00 PM Fri Inquiry Now
AIR INDIA AI – 234 RGN – GAY 2:05:00 PM 3:25:00 PM Mon , Fri Inquiry Now
AIR INDIA AI – 234 RGN – CCU 3:00:00 PM 6:45:00 PM Mon, Fri Inquiry Now
AIR INDIA AI – 227 CCU – RGN 10:35:00 AM 1:20:00 PM Mon, Fri Inquiry Now
AIR INDIA AI – 236 RGN – GAY 1:10:00 PM 2:10:00 PM Tue Inquiry Now
AIR INDIA AI - 236 RGN – DEL 1:10:00 PM 4:30:00 PM Tue Inquiry Now
AIR INDIA AI – 235 GAY – RGN 9:10:00 AM 12:10:00 PM Tue Inquiry Now
AIR INDIA AI – 235 DEL – RGN 7:00:00 AM 12:10:00 PM Tue Inquiry Now
ALL NIPPON AIRLINES NH – 814 RGN – NRT 9:45:00 PM 06 : 50 +1 Daily Inquiry Now
ALL NIPPON AIRLINES NH – 813 NRT – RGN 11:00:00 AM 3:40:00 PM Daily Inquiry Now
ASIANA AIRLINES OZ – 770 RGN – ICN 12:35:00 AM 9:10:00 AM Thu, Sun Inquiry Now
ASIANA AIRLINES OZ – 769 ICN – RGN 7:50:00 PM 11:25:00 PM Wed, Sat Inquiry Now
BANGKOK AIRWAYS PG – 710 MDL – BKK 2:05:00 PM 4:30:00 PM Daily Inquiry Now
BANGKOK AIRWAYS PG – 709 BKK - MDL 12:00:00 PM 1:20:00 PM Daily Inquiry Now
BANGKOK AIRWAYS PG – 706 RGN - BKK 6:05:00 AM 8:20:00 AM Daily Inquiry Now
BANGKOK AIRWAYS PG – 702 RGN - BKK 10:30:00 AM 12:25:00 PM Daily Inquiry Now
BANGKOK AIRWAYS PG – 708 RGN - BKK 3:20:00 PM 5:15:00 PM Daily Inquiry Now
BANGKOK AIRWAYS PG – 701 BKK - RGN 8:45:00 AM 9:40:00 AM Daily Inquiry Now
BANGKOK AIRWAYS PG - 707 BKK - RGN 1:40:00 PM 2:35:00 PM Daily Inquiry Now
BANGKOK AIRWAYS PG - 705 BKK - RGN 8:20:00 PM 9:35:00 PM Daily Inquiry Now
BANGKOK AIRWAYS PG – 724 RGN – CNX 1:10:00 PM 3:05:00 PM Mon, Wed, Fri, Sat Inquiry Now
BANGKOK AIRWAYS PG - 723 CNX - RGN 11:05:00 AM 12:00:00 PM Mon, Wed, Fri, Sat Inquiry Now
BANGKOK AIRWAYS PG - 704 RGN - BKK 6:20:00 PM 8:15:00 PM Mon,Tue, Thu, Fri, Sat, Sun Inquiry Now
BANGKOK AIRWAYS PG - 703 BKK - RGN 4:45:00 PM 5:35:00 PM Mon,Tue, Thu, Fri, Sat, Sun Inquiry Now
BANGKOK AIRWAYS PG – 722 NYT - BKK 7:30:00 PM 10:30:00 PM Mon,Tue, Wed,Thu, Fri Inquiry Now
BANGKOK AIRWAYS PG - 721 BKK - NYT 5:00:00 PM 7:00:00 PM Mon,Tue, Wed,Thu, Fri Inquiry Now
BIMAN BANGLADESH AIR BG – 061 RGN – DAC 3:35:00 PM 5:00:00 PM Mon, Sat Inquiry Now
BIMAN BANGLADESH AIR BG – 060 DAC – RGN 2:30:00 AM 2:55:00 PM Mon, Sat Inquiry Now
BIMAN BANGLADESH AIR BG – 061 RGN – DAC 1:45:00 PM 3:10:00 PM Thu Inquiry Now
BIMAN BANGLADESH AIR BG – 060 DAC – RGN 10:40:00 AM 1:05:00 PM Thu Inquiry Now
CHINA AIRLINES CI - 7916 RGN - TPE 12:15:00 PM 3:55:00 PM Daily Inquiry Now
CHINA AIRLINES CI - 7915 TPE - RGN 10:45:00 AM 11:15:00 AM Daily Inquiry Now
CHINA AIRLINES CI – 7916 RGN – TPE 10:50:00 AM 4:15:00 PM Mon, Tue, Wed, Fri, Sat Inquiry Now
CHINA AIRLINES CI – 7915 TPE – RGN 7:00:00 AM 9:55:00 AM Mon, Tue, Wed, Fri, Sat Inquiry Now
CHINA EASTERN MU – 2030 MDL – KMG 1:50:00 PM 4:40:00 PM Daily Inquiry Now
CHINA EASTERN MU – 2029 KMG – MDL 1:00:00 PM 12:50:00 PM Daily Inquiry Now
CHINA EASTERN MU – 2032 RGN – KMG 3:20:00 PM 6:40:00 PM Tue, Thu, Sat, Sun Inquiry Now
CHINA EASTERN MU – 2031 KMG – RGN 1:55:00 PM 2:30:00 PM Tue, Thu, Sat, Sun Inquiry Now
CHINA EASTERN MU – 2012 RGN – KMG 12:40:00 PM 6:45:00 PM Wed Inquiry Now
CHINA EASTERN MU - 2011 KMG – RGN 8:25:00 AM 11:50:00 AM Wed Inquiry Now
CHINA SOUTHERN CZ – 3056 RGN – CAN 5:30:00 PM 10:15:00 PM Mon, Fri Inquiry Now
CHINA SOUTHERN CZ – 3055 CAN – RGN 2:40:00 PM 4:30:00 PM Mon, Fri Inquiry Now
CHINA SOUTHERN CZ – 3056 RGN – CAN 11:25:00 AM 4:15:00 PM Wed, Sat Inquiry Now
CHINA SOUTHERN CZ – 3055 CAN – RGN 8:40:00 AM 10:25:00 AM Wed, Sat Inquiry Now
DRAGON AIR KA – 251 RGN – HKG 1:30:00 AM 5:55:00 AM Fri Inquiry Now
DRAGON AIR KA – 250 HKG – RGN 9:45:00 PM 11:30:00 PM Mon, Tue, Wed, Fri, Sat, Sun Inquiry Now
DRAGON AIR KA – 251 RGN – HKG 1:10:00 AM 5:45:00 AM Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, San Inquiry Now
DRAGON AIR KA – 252 HKG – RGN 10:50:00 PM 00 : 30+1 Thu Inquiry Now
GOLDEN MYANMAR AIRLINES Y5 – 2233 RGN – SIN 9:45:00 AM 2:15:00 PM Daily Inquiry Now
GOLDEN MYANMAR AIRLINES Y5 – 2234 SIN – RGN 7:20:00 AM 8:50:00 AM Daily Inquiry Now
GOLDEN MYANMAR AIRLINES Y5 – 237 RGN – BKK 7:00:00 PM 8:50:00 PM Daily Inquiry Now
GOLDEN MYANMAR AIRLINES Y5 – 238 BKK – RGN 9:30:00 PM 10:20:00 PM Daily Inquiry Now
GOLDEN MYANMAR AIRLINES Y5 – 2234 SIN – MDL 7:20:00 AM 4:30:00 PM Daily Inquiry Now
GOLDEN MYANMAR AIRLINES Y5 – 251 RGN – CNX 6:15:00 AM 8:05:00 AM Tue, Thu, Sat Inquiry Now
GOLDEN MYANMAR AIRLINES Y5 – 252 CNX – RGN 9:25:00 AM 10:15:00 AM Tue, Thu, Sat Inquiry Now
JET STAR 3K – 584 RGN – SIN 11:15:00 AM 3:45:00 PM Daily Inquiry Now
JET STAR 3K – 583 SIN – RGN 8:55:00 AM 10:25:00 AM Daily Inquiry Now
JET STAR 3K – 582 RGN – SIN 7:15:00 PM 8:45:00 AM Tue , Wed, Fri Inquiry Now
JET STAR 3K – 581 SIN – RGN 5:05:00 PM 6:35:00 PM Tue, Wed, Fri Inquiry Now
KOREA AIRLINES KE – 472 RGN – ICN 11:30:00 PM 07 : 50+1 Daily (21 CXL) Inquiry Now
KOREA AIRLINES KE – 471 ICN – RGN 6:45:00 PM 10:05:00 PM Daily (21 CXL) Inquiry Now
MALYSIA AIRWAYS MH – 741 RGN – KUL 12:15:00 PM 4:30:00 PM Daily Inquiry Now
MALYSIA AIRWAYS MH – 743 RGN - KUL 4:00:00 PM 8:15:00 PM Daily Inquiry Now
MALYSIA AIRWAYS MH – 740 KUL – RGN 10:05:00 AM 11:15:00 AM Daily Inquiry Now
MALYSIA AIRWAYS MH – 742 KUL – RGN 1:55:00 PM 3:05:00 PM Daily Inquiry Now
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL 8M – 231 RGN – SIN 8:10:00 AM 12:40:00 PM Daily Inquiry Now
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL 8M – 232 SIN – RGN 1:45:00 PM 3:15:00 PM Daily Inquiry Now
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL 8M – 335 RGN – BKK 7:30:00 AM 9:15:00 AM Daily Inquiry Now
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL 8M – 331 RGN – BKK 4:30:00 PM 6:15:00 PM Daily Inquiry Now
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL 8M – 336 BKK – RGN 10:15:00 AM 11:00:00 AM Daily Inquiry Now
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL 8M – 332 BKK – RGN 7:20:00 PM 8:05:00 PM Daily Inquiry Now
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL 8M – 501 RGN – KUL 7:40:00 AM 11:40:00 AM Mon, Wed, Fri Inquiry Now
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL 8M - 502 KUL – RGN 12:15:00 PM 4:30:00 PM Mon, Wed, Fri Inquiry Now
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL 8M – 601 RGN – GAY 10:30:00 AM 11:50:00 AM Mon, Wed, Fri, Sat Inquiry Now
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL 8M – 602 GAY – RGN 12:50:00 PM 4:00:00 PM Mon, Wed, Fri, Sat Inquiry Now
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL 8M – 711 RGN –CAN 8:40:00 AM 1:15:00 PM Tue, Thu, Sun Inquiry Now
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL 8M – 712 CAN – RGN 2:15:00 PM 3:50:00 PM Tue, Thu, Sun Inquiry Now
NOK AIR DD – 4231 RGN – DMK 8:00:00 AM 9:50:00 AM Daily Inquiry Now
NOK AIR DD – 4239 RGN – DMK 9:00:00 PM 10:45:00 PM Daily Inquiry Now
NOK AIR DD – 4230 DMK – RGN 6:20:00 AM 7:05:00 AM Daily Inquiry Now
NOK AIR DD – 4238 DMK – RGN 7:30:00 PM 8:15:00 PM Daily Inquiry Now
NOK AIR DD - 4235 RGN – DMK 12:00:00 PM 1:45:00 PM Mon, Wed, Fri, Sun Inquiry Now
NOK AIR DD - 4234 DMK – RGN 10:30:00 AM 11:15:00 AM Mon, Wed, Fri, Sun Inquiry Now
QATAR AIRWAYS QR – 919 RGN – DOH 8:00:00 AM 11:10:00 AM Mon, Thu, Sat Inquiry Now
QATAR AIRWAYS QR – 918 DOH – RGN 8:40:00 PM 06 : 25 +1 Wed, Fri, Sun Inquiry Now
SINGAPORE AIRWAYS & SILKAIR SQ – 997 RGN – SIN 10:25:00 AM 3:10:00 PM Daily Inquiry Now
SINGAPORE AIRWAYS & SILKAIR MI – 519 RGN – SIN 5:35:00 PM 10:15:00 PM Daily Inquiry Now
SINGAPORE AIRWAYS & SILKAIR SQ – 998 SIN – RGN 7:55:00 AM 9:20:00 AM Daily Inquiry Now
SINGAPORE AIRWAYS & SILKAIR MI – 518 SIN – RGN 3:15:00 PM 4:40:00 PM Daily Inquiry Now
SINGAPORE AIRWAYS & SILKAIR MI - 522 RGN – SIN 4:20:00 PM 8:50:00 PM Tue Inquiry Now
SINGAPORE AIRWAYS & SILKAIR MI – 533 RGN – SIN 1:35:00 PM 8:50:00 PM Tue, Sat Inquiry Now
SINGAPORE AIRWAYS & SILKAIR MI - 533 MDL – SIN 3:55:00 PM 8:50:00 PM Tue, Sat Inquiry Now
SINGAPORE AIRWAYS & SILKAIR MI - 533 SIN – MDL 11:30:00 AM 1:30:00 PM Tue, Sat Inquiry Now
SINGAPORE AIRWAYS & SILKAIR MI - 533 SIN – RGN 11:35:00 AM 12:55:00 PM Tue, Thu, Sat Inquiry Now
THAI AIR ASIA FD – 252 RGN – DMK 8:30:00 AM 10:20:00 AM Daily Inquiry Now
THAI AIR ASIA FD – 254 RGN – DMK 5:35:00 PM 7:25:00 PM Daily Inquiry Now
THAI AIR ASIA FD – 251 DMK - RGN 7:15:00 AM 8:00:00 AM Daily Inquiry Now
THAI AIR ASIA FD – 253 DMK – RGN 4:20:00 PM 5:05:00 PM Daily Inquiry Now
THAI AIR ASIA FD – 257 DMK – RGN 8:15:00 PM 8:55:00 PM Daily Inquiry Now
THAI AIR ASIA FD – 256 RGN – DMK 12:50:00 PM 2:40:00 PM Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun Inquiry Now
THAI AIR ASIA FD – 255 RGN – DMK 9:30:00 PM 11:15:00 PM Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun Inquiry Now
THAI AIR ASIA FD – 255 DMK – RGN 11:35:00 AM 12:20:00 PM Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun Inquiry Now
THAI AIRWAYS TG – 304 RGN - BKK 9:50:00 AM 11:45:00 AM Daily Inquiry Now
THAI AIRWAYS TG – 302 RGN - BKK 3:00:00 PM 4:55:00 PM Daily Inquiry Now
THAI AIRWAYS TG – 306 RGN - BKK 7:45:00 PM 9:40:00 PM Daily Inquiry Now
THAI AIRWAYS TG – 303 BKK – RGN 8:00:00 AM 8:45:00 AM Daily Inquiry Now
THAI AIRWAYS TG – 301 BKK – RGN 1:15:00 PM 2:00:00 PM Daily Inquiry Now
THAI AIRWAYS TG – 305 BKK – RGN 6:05:00 PM 6:50:00 PM Daily Inquiry Now
TIGER AIRWAYS TR – 2822 SIN – RGN 7:20:00 AM 8:45:00 AM Daily Inquiry Now
TIGER AIRWAYS TR – 2823 RGN – SIN 9:45:00 AM 2:25:00 PM Daily Inquiry Now
VIENTANM AIRLINES VN – 956 RGN – HAN 7:10:00 PM 9:30:00 PM Mon, Wed, Fri, Sat, Sun Inquiry Now
VIENTANM AIRLINES VN – 957 HAN – RGN 4:50:00 PM 6:10:00 PM Mon, Wed, Fri, Sat, Sun Inquiry Now
VIENTANM AIRLINES VN – 942 RGN – SGN 2:25:00 PM 5:15:00 PM Tue, Thu, Sun Inquiry Now
VIENTANM AIRLINES VN – 943 SGN – RGN 11:50:00 AM 1:25:00 PM Tue, Thu, Sun Inquiry Now

ဖေ့ဘုတ်မှ နောက်ဆုံးရရှိသော ရုပ်ပုံများ


Odyssey Travels & Tours

Email
[email protected]
Phone
(+95 9) 269869090, (+95 9) 269869091
Fax
(+95 1) 246337
Address
No.3/ A, Bogyoke Aung San Road, #14-00 Junction City Tower, Pabedan Township, 11141, Yangon, Myanmar
Website
www.odysseymyanmar.com

ပင်မ မာတိကာ

အချိန်ကာလ အလိုက် ခရီးစဉ်များရှာပါ

အမျိုးအစား အလိုက် ခရီးစဉ်များရှာပါ